CHẤT LƯỢNG NƯỚC tại sumvip

Bên cạnh đầu tư xây dựng, cải tạo các nhà máy xử lý nước, thường xuyên duy tu, sửa chữa và thay thế các thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất; tại sumvip (HOWACO) còn chú trọng đầu tư cho công tác quản lý chất lượng nước để luôn đảm bảo cấp nước đạt “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt” ban hành kèm theo QCVN 01 – 1: 2018/BYT của Bộ Y tế và “Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Long An” ban hành kèm theo QCĐP 01:2022/LA

tại sumvip CHẤT LƯỢNG NƯỚC NHÀ MÁY TÂN KIM

tại sumvip CHẤT LƯỢNG NƯỚC NHÀ MÁY TRƯỜNG BÌNH