TẠI SUMVIP - TRANG TẢI GAME SUMVIP NĂM 2024

Hệ thống xử lý nước rửa lọc khép kín - Bảo vệ môi trường

Howaco đã nghiên cứu và xây dựng hệ thống tái sử dụng lại nước rửa lọc 100%. Không phải thải ra môi trường bên ngoài, bảo vệ môi trường nước.

Howaco luôn đặt tiêu chí xử lý nước thải là khâu then chốt, mỗi tháng nước sau rửa lọc khoảng 3450 m3/nhà máy. Nước rửa lọc sẽ vào hồ chứa nước rửa lọc để lắng sau đó qua hệ thống xử lý nước rửa lọc, nước sạch sẽ được bơm vào bể chứa cấp ra mạng. Bùn sau xử lý được vận chuyển lên Đa Phước.

tm-img-alt
Hình 1: Hệ thống xử lý nước rửa lọc 5m3/h - khép kín

tại sumvip – Howaco thực hiện sản xuất sạch phát triển bền vững, hiện thực hóa chiến lược phát triển nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn trong thời đại công nghiệp 4.0.